امتحان جامع قبل از ورود به عرصه دانشجویان مامایی

 

 

 

بسم ا... الرحمن الرحیم

طبق مصوبه گروه مامایی امتحان جامع قبل از ورود به عرصه دانشجویان مامایی طبق روال زیر انجام  می شود:

1. سئوالات کتبی در قالب کیس مطرح شده و کلیه اساتید در طراحی سوالات مشارکت خواهند داشت.

2. منبع امتحان كليه فصول كتاب بارداری و زایمان ویلیامز مي باشد.

4. امتحان کتبی در تاریخ 28/6/91 راس ساعت 9 صبح در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار میشود .

منابع امتحان جامع( قبل از ورود به عرصه) دانشجويان مامايي

Section III. Antepartum

Chapter 7

Preconceptional Counseling

Chapter 8

Prenatal Care

Chapter 9

Abortion

Chapter 10

Ectopic Pregnancy

Chapter 11

Gestational Trophoblastic Disease

Chapter 15

Antepartum Assessment

 Section IV. Labor and Delivery

Chapter 17

Normal Labor and Delivery

Chapter 18

Intrapartum Assessment

Chapter 20

Abnormal Labor

Chapter 21

Disorders of Amnionic Fluid Volume

Chapter 22

Labor Induction

Chapter 24

Breech Presentation and Delivery

Chapter 27

Abnormalities of the Placenta, Umbilical Cord, and Membranes

 Section VI. The Puerperium

Chapter 30

The Puerperium

Chapter 31

Puerperal Infection

Chapter 32

Contraception

Chapter 33

Sterilization

 Section VII. Obstetrical Complications

Chapter 34

Pregnancy Hypertension

Chapter 35

Obstetrical Hemorrhage

Chapter 36

Preterm Birth

Chapter 37

Postterm Pregnancy

Chapter 39

Multifetal Gestation

پنجره اصلی