امتحان جامع قبل از ورود به عرصه دانشجویان مامایی

 

 

 

 

 

مباحث امتحان جامع( قبل از ورود به عرصه)

 

 

منبع:کتاب بارداری زایمان ویلیامز سال 2010

1-    فیزیولوژی مادر (جلد اول فصل پنجم)

2-   مشاوره قبل از حاملگی (جلد اول فصل هفتم )

3-  مراقبتهای پره ناتال ( جلد اول فصل هشتم )

4-   سقط (جلد اول فصل نهم )

5-   حاملگی نابجا (جلد اول فصل دهم )

6-   بیماری تروفوبلاستیک حاملگی  (جلد اول فصل یازدهم )

7-   لیبر و زایمان طبیعی (جلد دوم فصل 17 )

8-  بررسی هنگام زایمان (جلد دوم فصل 18 )

9-   دیستوشی و لیبر غیرطبیعی  (جلد دوم فصل 20 )

10- اختلالات حجم مایع آمنیون  (جلد دوم فصل 21)

11- القای لیبر (جلد دوم فصل 22 )

12-         نمایش و زایمان بریچ ( جلد دوم فصل 24 )

13-        اختلالات جفت ،بندناف و پرده ها  (جلد دوم فصل 27 )

14-    دوره نفاس (جلد دوم فصل 30 )

15-        روشهای جلوگیری از حاملگی  (جلد دوم فصل 32 )

16-         عقیم سازی (جلد دوم فصل 33)

17-        هیپرتانسیون حاملگی (جلد دوم فصل 34 )

18-        خونریزی زایمانی (جلد دوم فصل 35 )

19-         زایمان پره ترم (جلد سوم فصل 36 )

20-    زایمان پست ترم  (جلد سوم فصل 37 )

21-    اختلالات رشد جنین ( جلدسوم فصل 38 )

22-        مراقبتهای اولیه در بیماریهای شایع( قلبی دیابت کلیوی خون تنفس عصبی ) جلد سوم فصل های 44 ،46،

52 ، 51 ،55

23- حاملگی چندقلویی (فصل 39)

پنجره اصلی